Galeria

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 42

Już we wrześniu 2022 r. uczniowie klasy VIII Szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym na zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne, "rozpracowywali" - BECREO, ZESTAW DO NAUKI PROGRAMOWANIA Z MIKROKONTROLEREM. Zestaw ten otrzymała szkoła w ramach inicjatywy edukacyjnej MEiN - Laboratoria Przyszłości. Dzięki BeCreo uczniowie będą ...
Album dodany: 28 Wrzesień 2022
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. W tym dniu na dzieci czekało wiele niespodzianek. Były gry i zabawy integracyjne, zabawy z balonami. W nagrodę za udział we wspólnym świętowaniu dzieci otrzymały medale. Z pewnością dzień ten zostanie na ...
Album dodany: 27 Wrzesień 2022
Album dodany: 27 Wrzesień 2022
W dniu 15 września 2022 r. w oddziałach przedszkolnych świętowaliśmy Dzień Kropki. Radości i uśmiechu oraz fantazji w stawianiu kolorowych kropek nie zabrakło. Te zabawy bardzo się przedszkolakom podobały. To był kreatywny dzień.
Album dodany: 19 Wrzesień 2022
W piątek 16 września 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym pod opieką nauczycieli pani Barbary Taruc i pana Tomasza Wojcieszuka udali się na wycieczkę edukacyjną do miejscowości Bielany-Wąsy. Pierwszym punktem programu była żywa lekcja historii w  Podlaskim Muzeum Techniki ...
Album dodany: 17 Wrzesień 2022
Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dnia 8 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym przeprowadzono pogadankę nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły, którą przeprowadził zaproszony policjant p. J. Guz. Ponadto wszystkim uczniom rozdano ...
Album dodany: 11 Wrzesień 2022
Po miesi?cach wyt???onej pracy, 24 czerwca 2022 roku nadszed?? czas na zako??czenie roku szkolnego 2021/2022 i upragniony wypoczynek. Na pocz?tku Pani Dyrektor Jolanta Jó??wik przywita??a uczniów klas 0-VIII, rodziców, nauczycieli i pracowników szko??y. W podnios??ej atmosferze odby??a si? najpierw ceremonia ...
Album dodany: 24 Czerwiec 2022
21 czerwca w naszej szkole odby??y si? wybory, w wyniku których wy??oniono sk??ad Samorz?du Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. G??osowanie nadzorowa??a Komisja Wyborcza w sk??adzie: Maria Markowska, Klaudia Kopa??ska, Weronika Oto??enko i Igor Lesiuk. W g??osowaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VIII. Wybrano ...
Album dodany: 23 Czerwiec 2022
22 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie nast?pi??o uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych bab? i dziadków”. Laureatka Lena Kondratiuk z kl. 5 odebra??a pami?tkowy dyplom i nagrody ksi???kowe, za zaj?cie II ...
Album dodany: 22 Czerwiec 2022
15 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym zorganizowano Dzie?? Sportu. Na pocz?tku wy??wietlono filmy edukacyjne nt. Bezpiecznych wakacji, a nast?pnie Pan policjant wymieni?? kilka rad tak??e na temat bezpiecznego wypoczynku letniego. Najwi?cej rado??ci w tym dniu by??o wida? ...
Album dodany: 15 Czerwiec 2022
12 czerwca  2022 r. odby?? si? Festyn Rodzinny, którego wspó??organizatorami byli: Szko??a Podstawowa w Dobryniu Du??ym, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dobry?? Du??y oraz Parafia Malowa Góra. Po powitaniu uczestników i zaproszonych go??ci nast?pi??a cz???? oficjalna: wyst?py naszych najm??odszych uczniów oraz ...
Album dodany: 14 Czerwiec 2022
Dnia 03.06.2022r w Urszulinie odby?? si? ogólnopolski etap XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Poprzedzony by?? on etapem szkolnym i okr?gowym. Celem konkursu by??o poszerzanie wiedzy ekologicznej, rozwijanie zainteresowa?? przyrodniczych oraz ukazywanie dziedzictwa ...
Album dodany: 05 Czerwiec 2022
Album dodany: 25 Maj 2022
20 maja obchodzony jest ??wiatowy Dzie?? Pszczó?? i dlatego temat ich roli w ??yciu cz??owieka poruszyli??my na zaj?ciach z naszymi przedszkolakami.  Dzieci dowiedzia??y si? jak powstaje miód, kto to jest pszczelarz, a tak??e próbowa??y odpowiedzie? na pytanie jak? rol? w ??yciu ...
Album dodany: 24 Maj 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 124252
Projekt i wykonanie: Orange Computers